Neptunus - Schiebroek

Bestuursstructuur RVV Neptunus-Schiebroek

17 april 2017

Inleiding
De bestuurbaarheid van onze voetbalvereniging wordt bevorderd door een zo compact mogelijke omvang van het bestuur met een zo duidelijk mogelijke beschrijving van taken en verantwoordelijkheden. Voor de leden is het belangrijk te weten welk bestuurslid benaderd moet worden als er sprake is van een aangelegenheid waarbij het bestuur betrokken moet worden. Daarom onderstaand overzicht van functies (met daarachter de namen van de leden, die voor deze functies door de algemene ledenvergadering zijn verkozen en op de bovengenoemde datum ook zitting hebben in het bestuur):

Voorzitter (Jan D. Swart) – tevens belast met technische zaken senioren
Secretaris (Wilko Poulie)
Penningmeester (René v.d. Gaauw) – tevens belast met kantinebeheer
Bestuurslid voorzitter jeugdbestuur (Michel Boerman) – tevens vicevoorzitter
Bestuurslid algemene zaken (Vincent Kapitein)
Bestuurslid algemene zaken (Denis Hermans)
Bestuurslid algemene zaken (Tim Maat)
Bestuurslid accommodatie (Hans Teijn)

Uitgaande van bovenstaande volgt een verdere uitsplitsing in taakgebieden en een korte opsomming van verantwoordelijkheden/taken:

Voorzitter:
1. Heeft de algemene leiding over de totale vereniging.
2. Zit de vergaderingen voor van algemeen bestuur en ledenvergaderingen.
3. Stelt in overleg met de secretaris de agenda’s van de vergaderingen samen.
4. Is contactpersoon met de Stichting Vrienden van Neptunus-Schiebroek.
5. Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten: KNVB, Gemeente Rotterdam, sportinstanties, andere verenigingen.
6. Vertegenwoordiging bestuur bij thuis- en uitwedstrijden 1e elftallen (of coördineert).
7. Draagt in overleg met andere bestuursleden zorg voor aanvulling van het bestuurlijk kader.
8. Houdt toezicht op en neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van besluiten, actiepunten, statuten en huishoudelijk reglement.
9. Volgt externe ontwikkelingen en stemt deze zo nodig af op de organisatie van de vereniging.
10. Ontwikkelt plannen die gericht zijn op toekomstige groei en bloei van de vereniging.
11. Coördineert het gastheerschap.

Secretaris:
1. Voert de algemene correspondentie van de vereniging.
2. Distribueert inkomende post en verzorgt uitgaande post in samenhang met betrokken bestuursleden.
3. Woont de bestuurs- en algemene vergaderingen bij en geeft relevante informatie
4. Coördineert de publicaties op de website.
5. Zorgt voor een juiste archivering en het beheer van archief.
6. Vertegenwoordigt het bestuur in externe overleggen met KNVB, Rotterdamsportsupport, scholen en gemeentelijke instanties.
7. Stelt in overleg met de voorzitters de agenda’s van de vergaderingen samen en distribueert deze.
8. Verzorgt notulen, actie- en besluitenlijsten van vergaderingen, distribueert deze en ziet mede toe op de uitvoering van de besluiten.
9. Maakt jaarlijks een algemeen jaarverslag t.b.v. de algemene ledenvergadering.
10. Assisteert zo nodig de ledenadministrateur.

Penningmeester:
1. Verzorgt de financiën van de vereniging.
2. Verzorgt de administratie van inkomsten en uitgaven.
3. Verricht betalingen namens de vereniging.
4. Draagt zorg voor de inning van gelden, w.o. sponsorgelden, kantine-inkomsten en subsidies.
5. Is voorzitter van de financiële commissie.
6. Stelt jaarlijks een begroting (inclusief budgetten per unit) en een financieel jaarverslag op.
7. Coördineert de ledenadministratie in samenhang met de ledenadministrateur en de secretaris.
8. Bewaakt in samenhang met de ledenadministrateur de contributie-betalingen.
9. Stelt jaarlijks de kascontrole-commissie in staat haar statutaire taak uit te voeren.
10. Woont de bestuurs- en algemene vergaderingen bij en geeft relevante informatie
11. Houdt toezicht op en neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van besluiten, actiepunten, statuten en huishoudelijk reglement met name op het terrein van de financiën.

Bestuurslid technische zaken senioren:
1. Is verantwoordelijk voor het totale technisch beleid van de senioren.
2. Woont de bestuurs- en algemene vergaderingen bij en geeft relevante informatie.
3. Is voorzitter van de technische commissie. Zie apart reglement.
4. Houdt toezicht op en neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van besluiten, actiepunten, statuten en huishoudelijk reglement met name op het terrein van technische zaken senioren.
5. Is bestuurlijk verantwoordelijk voor het regelen van:
- de organisatie rond de trainingen;
- de samenstelling van de teams;
- de organisatie van toernooien en oefenwedstrijden;
- het begeleiden, opleiden en regelen van “eigen” scheidsrechters;
- het voordragen van trainers, coaches en begeleiders;
- het doorspelen van relevante informatie aan de redactie van de website;
- het verzorgen van de administratie met betrekking tot de inschrijving van teams;
- het verzorgen van weekprogramma’s en wijzigingen hierop;
- het verzorgen van de administratie met betrekking tot wedstrijdformulieren en de
verzending hiervan aan de verantwoordelijke instanties;

Bestuurslid technische zaken jeugd:
1. Is verantwoordelijk voor het totale jeugdbeleid van de vereniging.
2. Woont de bestuurs- en algemene vergaderingen bij en geeft relevante informatie
3. Is voorzitter van de jeugdcommissie. In deze commissie zijn alle jeugdgeledingen vertegenwoordigd.
4. Houdt toezicht op en neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van besluiten, actiepunten, statuten en huishoudelijk reglement met name op het terrein van technische zaken jeugd.
5. Is bestuurlijk verantwoordelijk voor het samen met de leden van de jeugdcommissie regelen van:
- de organisatie rond de trainingen;
- de samenstelling van de teams;
- de organisatie van toernooien, oefenwedstrijden en jeugdactiviteiten;
- het begeleiden, opleiden en regelen van “eigen” scheidsrechters;
- het beheer van het trainingsmateriaal;
- het voordragen van trainers, coaches en begeleiders van de jeugd;
- het regelen van vervoer bij uitwedstrijden van de jeugd;
- het doorspelen van relevante informatie aan de redactie van de website;
- het verzorgen van de administratie met betrekking tot de inschrijving van teams;
- het verzorgen van weekprogramma’s en wijzigingen hierop;
- het verzorgen van de administratie met betrekking tot wedstrijdformulieren en de
verzending hiervan aan de verantwoordelijke instanties;

Bestuurslid kantine en activiteiten
1. Is voorzitter van de kantine/activiteitencommissie.
2. Coördineert het gebruik van de kantine (openingstijden, gebruik bij bijzondere activiteiten, ontheffingsaanvragen, e.d.).
3. Coördineert de barbezetting.
4. Coördineert de bestellingen en het voorraadbeheer.
5. Coördineert schoonmaak en verzorging van het interieur van de kantine.
6. Coördineert samen met de penningmeester de inkomsten en uitgaven van de kantine.
7. Woont de bestuurs- en algemene vergaderingen bij en geeft relevante informatie.
8. Houdt toezicht op en neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van besluiten, actiepunten, statuten en huishoudelijk reglement met name op het terrein van kantine en activiteiten.

Bestuurslid accommodatie en materiaal:
1. Is voorzitter van de commissie accommodatiebeheer en materiaal.
2. Is verantwoordelijk voor een juist gebruik en onderhoud van de velden.
3. Is verantwoordelijk voor een juist gebruik en onderhoud van de materialen.
4. Is verantwoordelijk voor een juist gebruik en onderhoud van de opstallen, exclusief het interieur van de kantine.
5. Woont de bestuurs- en algemene vergaderingen bij en geeft relevante informatie.
6. Houdt toezicht op en neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van besluiten, actiepunten, statuten en huishoudelijk reglement met name op het terrein van accommodatiebeheer en materiaal.

Algemeen bestuurslid
1. Is belast met de taken die het dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester) in overleg met het algemeen bestuurslid hebben bepaald.

"met elkaar, voor elkaar"

palace-casinos.nl

asta casino

De Roock

SponsorKliks