Neptunus - Schiebroek

Lid worden

Om lid te worden van Neptunus-Schiebroek moet er een aantal stappen worden doorlopen. Voor inschrijvingen in alle leeftijdscategorieën (mini’s, pupillen, junioren en senioren) is het van belang om snel te kunnen vaststellen of er een plaatsingsplek is. Lopende het seizoen – dat in augustus/september begint – is de kans hierop geringer dan tijdens de reguliere aanmeldingsmaanden april tot en met juli. Uitzondering gelden alleen voor de veteranen in de onderlinge 7 tegen 7-competitie.

Inschrijven gebeurt in alle leeftijdscategorieën via een inschrijfformulier.
(Zie noot: 1)

Bij overschrijven is tevens een overschrijvingsformulier noodzakelijk, dat door de te verlaten club dient te worden ingevuld en uiterlijk 15 juni in het bezit van Neptunus-Schiebroek moet zijn om het tijdig bij de KNVB te kunnen bezorgen. Tijdens het lopende seizoen overschrijven is vrijwel uitgesloten.
(Zie noot: 2)

Neptunus-Schiebroek heeft jeugdvoetbal, damesvoetbal, veteranenvoetbal en G-voetbal.

JEUGDVOETBAL
Het formeren van elftallen voor de start van de jeugdcompetitie gebeurt in de regel aan het einde van het voorbij seizoen. Het volume van het aantal elftallen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit aan velden, kleedkamers en vrijwilligers. Voor een goed inzicht in de mogelijkheden zijn april en mei de meest geschikte maanden om een verzoek tot inschrijven te doen. Tijdens het lopende seizoen kan er ook worden ingeschreven, maar is plaatsing afhankelijk van individuele uitvallers. Bij te veel wachtenden wordt dit terstond meegedeeld. De jonge jeugd (JO13-JO11-JO9) speelt doorgaans op zaterdagmorgen. De oudere jeugd (JO15-JO17-JO19) niet zelden ook ’s middags. JO7 en JO5 voetballen niet in competitieverband. Zij trainen op woensdagmiddag. Hun volume (vanaf 5 jaar) is afhankelijk van beschikbaarheid van vrijwilligers.

DAMESVOETBAL
In- en overschrijvingen in overleg met de ledenadministrateur, de heer Dion Wevers.

G-VOETBAL
In- en overschrijvingen in overleg met de ledenadministrateur.

VETERANENVOETBAL
Tussentijds aanmelden voor de reguliere competitie moet in overleg, omdat de veteranenteams zogenaamde vriendenteams zijn (twee op zaterdag en één op zondag).

Er is met ingang van het nieuwe seizoen op zondag ruimte voor meerdere teams. Zelfs met tijdstip van spelen (thuis) kan rekening worden gehouden.

NOOT 1 (INSCHRIJVEN)
De eerste stap op weg naar het lidmaatschap van Neptunus-Schiebroek is het bezoeken van ons sportcomplex om een inschrijfformulier op te halen. Senioren kunnen elke donderdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur terecht in de bestuurskamer en vragen naar de heer Dion Wevers. Voor ouders van junioren en pupillen is hij op zaterdagmiddag van 12.00 tot 13.00 uur aanwezig. Bij zijn absentie kunt u op zaterdagmiddag vragen naar jeugdwedstrijdsecretaris de heer Hans Teijn of jeugdsecretaris mevr. Helle Verschuuren en op donderdagavond (senioren en veteranen) naar een ander bestuurslid.

Het inschrijfformulier kunt u ter plekke invullen en bij ons achterlaten. Aan de hand van de verstrekte gegevens zal binnen maximaal twee weken beoordeeld zijn of er een plaatsingsplek is. Pas daarna volgt een kennismakingsgesprek. Bij het kennismakingsgesprek met betrekking tot jeugdleden is altijd minstens één van de ouders aanwezig.

Het jeugdvoetbal is de grootste afdeling binnen Neptunus-Schiebroek. Vanwege de beperktheid aan velden en kleedkamers is er in de leeftijdscategorie een vast volume aan teams. Er zit om die reden altijd een plafond aan toestroommogelijkheden. Immers, kinderen die zich hebben ingeschreven willen spelen en trainen.

Verzoeken voor nieuwe inschrijvingen tijdens een KNVB-seizoen (september – april) zijn om die reden bijna niet in te willigen. Trainingsmogelijkheden van de mini’s zijn afhankelijk van vrijwilligers op wie we een seizoen lang vast kunnen rekenen. Ook die groep is daarom afgepast op de beschikbaarheid. Maar de jeugdcommissie werkt wekelijks zo niet dagelijks aan nieuwe kansen.

Bij de beoordeling van nieuwe inschrijvingen wordt bekeken wie van de reeds ingeschreven jeugdleden blijven voetballen en/of trainen. Zodra dat getal bekend is kan worden aangevuld. De kinderen die zich gedurende het seizoen hebben aangemeld en voor wie – na schriftelijke of mondelinge mededeling – voor wedstrijden of trainingen geen tussentijdse plaatsing mogelijk was omdat er te veel wachtenden waren, hoeven geen nieuw inschrijfformulier in te vullen. We vragen hun ouders wel om de interesse in Neptunus-Schiebroek persoonlijk bij de heer D. Wevers te herbevestigen. Aan het einde van elk seizoen vervalt daarmee de wachtlijst.

Als is komen vast te staan dat er een plaatsingsplek is, zal tijdens het latere kennismakingsgesprek worden gevraagd of er bereidheid bestaat bij ouders of seniorleden om clubdiensten te verrichten. Die toezegging weegt zwaar mee bij het toelatingsbeleid.

NOOT 2 (OVERSCHRIJVEN)
Bij overschrijven gelden dezelfde stappen als bij inschrijven. De criteria die de KNVB hanteert bij overschrijven worden u bij het afhalen van het inschrijfformulier verteld. Bij inschrijvingen vanuit een andere club nemen wij de vrijheid met die club in contact te treden.

KLEDING
Leden en nieuwe leden spelen in het clubtenue. Wij hechten aan uniformiteit. Bovendien hebben wij een kledingsponsor. Om die reden kan de kleding van spelende leden alleen worden betrokken in onze eigen winkel op het terrein. U maakt op deze wijze tevens gebruik van de korting.

NORMEN EN WAARDEN
Neptunus-Schiebroek is zuinig op zijn naam. Ook zuinig op zijn bezittingen. Dat betekent dat het bestuur een streng beleid hanteert in het kader van normen en waarden. Daartoe bestaat een reglementenboekje dat elk nieuw lid krijgt als de inschrijving wordt gehonoreerd. Aanvaarding van het reglement houdt daarmee automatisch in dat men zich conformeert aan de inhoud en zodoende ook aan eventuele maatregelen bij wangedrag.

Contributie

Hieronder vindt u de contributietarieven voor het seizoen 2017/2018. Meer over de ‘regeling zelfwerkzaamheid’ van Neptunus-Schiebroek vindt u in het reglementenboekje.

SEIZOEN 2017-2018CONTRIBUTIECONTRIBUTIE
CATEGORIE Zonder zelfwerkzaamheid Inclusief zelfwerkzaamheid
Senioren veld € 280 € 205
G-spelers € 160 € 160
JO19-junioren € 200 € 150
JO17-junioren € 195 € 145
JO15-junioren € 190 € 140
JO13-pupillen € 180 € 130
JO11-pupillen € 175 € 125
JO9-JO8-pupillen € 170 € 120
JO7-JO5-pupillen € 115 € 65

 NB! Alle genoemde bedragen gelden zowel voor de heren/jongens als voor de dames/meisjes

Spelregels contributie seizoen 2017/2018

 1. Betaling van de contributie kan alleen via automatische incasso. U kunt het machtigingsformulier hier downloaden.
 2. Bij betaling in 1 termijn wordt de contributie rond 1 september van uw rekening afgeschreven.
 3. Bij betaling in twee termijnen wordt de eerste termijn rond 1 september afgeschreven en de tweede termijn rond 1 december. Bij betaling in twee termijnen geldt een toeslag van 2.50 euro per termijn.
 4. Het machtigingsformulier dient uiterlijk 24 augustus in het bezit van de vereniging te zijn (met uitzondering van leden die zich later aanmelden bij de vereniging als nieuw lid). In geval van niet of niet tijdig inleveren van het machtigingsformulier wordt 15 euro extra aan administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Indien (de eerste termijn van) de contributie niet geïnd kan worden rond 1 september dan dient deze alsnog voldaan te worden voor 22 september.
 6. Indien voor 22 september het bedrag niet binnen is bij de vereniging dan volgt een onmiddelijk speelverbod per het speelweekend van 26/27 september. Er volgt dan een laatste verzoek tot betaling inclusief een boete van € 10,= (administratiekosten).
 7. Voor de tweede termijn, mocht deze niet geïnd kunnen worden, geldt een uiterste betaaldatum van 31 december. Mocht het geld dan nog niet ontvangen zijn dan geldt een onmiddelijk speelverbod per het eerstvolgende speelweekend. Ook dan zal er een laatste verzoek tot betaling volgen inclusief een boete van € 10,= (administratiekosten).
 8. Het speelverbod zal pas worden opgeheven, zodra de openstaande contributie én de administratiekosten volledig zijn voldaan.
 9. In bijzondere gevallen is het algemeen bestuur bevoegd een betalingsregeling te treffen, dan wel gehele of gedeeltelijke dispensatie van de contributieverplichting te verlenen. Leden die menen hiervoor in aanmerking te komen, worden verzocht zich voor 1 september te melden bij de penningmeester van de vereniging.
 10. Mocht u om wat voor reden niet in staat zijn te betalen via automatische incasso dan wordt u eveneens verzocht zich voor 1 september te melden bij de penningmeester. Ook dan gelden dezelfde deadlines voor het betalen van de contributie!
 11. Indien er halverwege het seizoen nog geen enkele betaling is ontvangen ondanks het lidmaatschap dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau waarbij de bijkomende incassokosten voor rekening komen van het lid.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de penningmeester (penningmeester@neptunus-schiebroek.nl).

Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk hopen we dat niemand zal opzeggen, maar door diverse omstandigheden, waaronder verhuizingen of (zware) blessures, kan dit toch voorkomen.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk, bijvoorkeur digitaal, te geschieden. Dit dient uiterlijk 1 juli 2016 te gebeuren. Bij opzegging na die datum wordt de volledige contributie voor het nieuwe seizoen (2016-2017) in rekening gebracht.

U kunt de brief met opzegging per post versturen naar:
RVV Neptunus-Schiebroek
T.a.v. de ledenadministratie
Postbus 33124
3005 EC Rotterdam

De e-mail met uw opzegging kunt u sturen naar: ledenadministratie@neptunus-schiebroek.nl.

U ontvangt vervolgens een bevestiging dat uw lidmaatschap wordt beeindigd en dat de automatische incasso wordt stopgezet.

"met elkaar, voor elkaar"

palace-casinos.nl

asta casino

De Roock

SponsorKliks